Restau­ra­cja LOBSTER

LOBSTER Restauracja

 

Restau­ra­cja Lob­ster zapra­sza na zdrowe i smaczne dania do  nowo otwar­tego lokalu mie­szą­cego się w Gdań­sku przy ul.Alei Grun­waldz­kiej 472 mamy zaszczyt gościć Pań­stwa w Nowo­cze­snym biu­rowcu Olivi Buisness Cen­tre /OBC /

Ofe­ru­jemy dodo­at­kwo cate­ring zewnętrzny i wewnętrzny — przy­go­to­wany zgod­nie z Pań­stwa ocze­ki­wa­niami i wska­zów­kami .Pra­cu­jemy w opar­ciu o restryk­cyjne normy żywie­nia  dla­tego możemy zaofe­ro­wać potrawy przy­go­twane wyłącz­nie z pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści przez wykwa­li­fi­ko­wa­nego i uta­len­to­wa­nego Szefa Kuchni .

W zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści dań poma­gają nam nasi wyse­lek­cjo­no­wani lokalni dostawcy któ­rzy gwa­ran­tują świe­żo­śc­do­star­cza­nych pro­duk­tów.- jeste­śmy zatem przy­go­to­wani na pro­fe­sjo­nale przy­ję­cie każ­dego z naszych Gości.

tele­fon kon­tak­towy 58 765 18 04

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress